Fredag d. 5 Feb. 2010

Fredag d. 5 februar 2010 Gentofte bibliotek    

  

Aftens program   

Den koptiske minoritet i Egypten: rettigheder og indentitet
v/ Lise Paulsen Galal, ph.d., lektor, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet 

De ortodokse koptere udgør den største kristne gruppe i Egypten. Om end der er en del usikkerhed om det præcise antal, anslås det typisk, at de udgør omkring 10% af den egyptiske befolkning. Kopternes historie har rødder tilbage i den tidlige kristendom. Således blev kirken etableret i det første århundrede. I dag kæmper kopterne for at opretholde deres kristne tro, samtidig med at de insisterer på deres egyptiske identitet og tilhørsforhold til den egyptiske nation. Den nuværende koptiske pave udtrykte det på denne måde: “Egypten er ikke en nation, vi lever i. Egypten er en nation, der lever inden i os.
Foredraget vil omhandle udfordringer og muligheder ved at være en religiøs minoritet i Egypten. Fokus vil særligt være på udviklingen af den moderne egyptiske nation og minoritetens rettigheder og status heri. Et spørgsmål er, hvad den stigende islamisering har betydet for den koptiske minoritet og den Koptisk Ortodokse Kirkes strategier. Et andet spørgsmål er status på kopternes fundamentale rettigheder, og hvordan de sikres. 

The Coptic Minority in egypt: Rights and Identity
Lise Paulsen Galal, PhD, Associate Professor, Department of Culture and Identity, Roskilde University 

The Orthodox Copts are the largest Christian community in Egypt. In spite of uncertainties about their exact number, a general idea is that they come to about 10% of the Egyptian population. Their history goes back to the early days of Christianity, where the Church was established in the first century. Today, the Copts struggle to keep up their belief while emphasising their Egyptian national belonging and identity. As the Coptic Pope Shenouda affirms on behalf of the Copts: “Egypt is not a nation in which we live. Egypt is a nation, which lives within us”.
The talk will present challenges as well as opportunities connected to being a religious minority in Egypt. Particular, the focus will be on the development of the modern Egyptian nation and the status and rights of the minority. One question is how the increasing islamisation affects the Coptic minority and the strategies of the Coptic Orthodox Church. Another question is the status of Copts’ fundamental rights and how they are ensured.

  
                                                     

 

 
 
 
Velkommen ved Amal Boules & Samih Charabi                                  5 min
 
 
Den koptiske minoritet i Egypten: Rettigheder og identitet
The Coptic minority in Egypt: rights and identity
v/ lektor Lise Paulsen Galal                                                                60 min
 
 
 
Pause                                                                                                  20 min
 
 
 
Den nubiske kultur
The Nubian culture
v/ Shaia Awad                                                                                     45 min