Vedtægter

§ 1
Selskabets navn er ”Dansk-Egyptisk Selskab “. Selskabet er stiftet 2010.

§ 2
Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune, dets postadresse er Ahlmanns Alle 12, 2900 Hellerup.

§ 3
Selskabets formål er at formidle egyptisk kultur og Egyptens traditioner ved at arrangere forskellige aktiviteter, eksempelvis:
* Foredrag af dansk-egyptisk interesse.
* Kulturelle og sociale arrangementer.

Endvidere formidler selskabet på sin hjemmeside oplysninger, der tilgodeser dets formål, og som skønnes at have interesse for medlemmerne.

Derudover kan selskabet støtte projekter eller institutioner med forbindelse til Egypten, hvis deres indhold og formål er i overensstemmelse med selskabets formål.

§ 4
Selskabet optager som medlemmer såvel danske som egyptere samt andre personer eller institutioner med speciel tilknytning Danmark eller Egypten. Optagelse i selskabet sker ved at sende en e-mail til selskabets e-mailadresse, info@danskegyptiskselskab.dk. Udmeldelse skal ske ved e-mail til samme adresse. Der opkræves intet fast kontingent, men medlemmerne bidrager til selskabets aktiviteter med et beløb der fra gang til gang fastsættes i forbindelse med afholdelsen af de enkelte aktiviteter. Dog kan selskabets bestyrelse fastsætte et årligt kontingent.

§ 5
Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer (inklusive de i § 5 stk. 3, 4 og 5 nævnte fødte medlemmer) valgt for 4 år. Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems ordinære eller ekstraordinære afgang supplerer bestyrelsen sig selv.

Selskabet kan udn�vne en �respresident.

Personer, der har bidraget væsentlig til etableringen af Dansk-Egyptisk Selskab, er fødte medlemmer af selskabets bestyrelse

Den til enhver tid værende redaktør af Dansk-Egyptisk Selskabs web-side er født medlem af selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, alle valgt for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan udnævne såvel en ærespræsident for, som æresmedlemmer af selskabet.

§ 6
Bestyrelsen mødes hvert år i perioden 1. januar til 31. marts. På dette møde aflægger formanden og kassereren beretning for det forløbne år.

Det årlige bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, der ud over dette møde kan indkalde bestyrelsen til møder, når han skønner det fornødent. Dersom mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, er formanden forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske per e-mail senest 3 uger før mødets afholdelse. Dagsordenen skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse.

Bestyrelsesmøderne skal indeholde følgende dagsordenspunkter:
Godkendelse af dagsorden.
Siden sidst.
Selskabets økonomi.
Selskabets mødevirksomhed.
Næste møde.
Eventuelt.

Yderligere punkter kan optages på dagsordenen, enten ved anmeldelse til formanden senest 2 uger før mødet eller efter enstemmig vedtagelse ved mødets begyndelse.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger på møder. Formanden kan bemyndiges til at varetage løbende administrative forretninger mellem møderne.

Bestyrelsen kan på sine møder kun træffe afgørelse om de på dagsordenen anførte forhandlingspunkter (se ovenfor).

For at afgive stemme på et bestyrelsesmøde kræves personlig tilstedeværelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Der føres protokol over forhandlingerne / beslutningerne på bestyrelsesmøderne, og protokollen underskrives af protokolføreren (sekretæren) i forbindelse med formanden eller den fungerende formand.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Redaktøren kan knytte medhjælp til redaktionsarbejdet, uden at medhjælperne er medlemmer af bestyrelsen.

§ 7
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal før det årlige bestyrelsesmøde revideres af en af bestyrelsen uden for denne for et år ad gangen valgt revisor.

§ 8
Selskabet forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller, i dennes fravær, næstformanden.

Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

§ 9
Bestyrelsen kan opløse selskabet, dersom mindst 6 af bestyrelsens medlemmer, heriblandt formanden, stemmer herfor.

Selskabets aktiver skal i tilfælde af selskabets opløsning tilfalde et af bestyrelsen valgt formål, se § 3.

Medlemskab

Alle interesserede, som tilslutter sig selskabets formål, er velkomne til at melde sig ind. Firmaer og sammenslutninger kan indmelde sig.

Kontingent

Ingen fast Kontingent. Medlemmer og deres gæster er velkomne til selskabets arrangementer og betaler ca. 50 kr. pr. arrangement.

Indmeldelse

Du/I kan indmelde dig/jer ved at sende en mail med oplysning om navn, adresse til info@danskegyptiskselskab.dk

CVR 33237669

Bank konto  Registrerings nr  7670  Konto nr. 4712126